Dane firmy

NazwaKARHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RejestrRejestr PrzedsiębiorcówWojewództwoPODKARPACKIE
Numer KRS0000815329PowiatRZESZÓW
NIP5170403691GminaRZESZÓW
REGON38501845000000MiejscowośćRZESZÓW
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄAdresAL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 17 /4
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców2019-12-05Kod pocztowy34-074

 

Regulamin Usług Płatnych

I. Definicje

Użyte w Regulaminie Usług Płatnych pojęcia oznaczają:

 1. a. Administrator Usług Płatnych – Właściciel Serwisu opisany w pkt I ust 1 niniejszego Regulaminu
 2. b. Regulamin Usług Płatnych – sekcje Regulaminu w punktach od VII do XI o świadczeniu usług płatnych przez Serwis trenujzniedzwiedziem.pl
 3. c. Serwis Usług Płatnych – Sekcja strony internetowej
 4. d. Użytkownik Usług Płatnych – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba w wieku 15-18 lat, która dostarczyła w formie elektronicznej wypełnione oświadczenie od opiekuna ustawowego, który wyraził zgodę na jej udział w programie płatnych usług zarejestrowana w Serwisie posługująca się Nazwą Użytkownika/Loginem (zgodnie z Regulaminem Serwisu pkt I ust. 1)
 5. e. Usługa Płatna – Indywidualny Plan Treningowy (IPT), Indywidualny Plan Suplementacji, Płatny (IPS), Indywidualny Plan Dietetyczny (IPD)
 6. f. Abonament Usługi Płatnej – opłata za korzystanie przez Użytkownika Usług Płatnych z Usług Płatnych w Serwisie Usług Płatnych
 7. g. Wartość nominalna Usług Płatnych – wartość Usługi Płatnej sprzedawanej poza abonamentem w cenach nieuwzględniających promocji, rabatów, udostępniana na Serwisie Usług Płatnych.

II. Postanowienia dodatkowe

 1. Serwis Usług Płatnych nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo konsultacji z lekarzem, farmaceutą ani nie mogą być zamiennikiem usług prowadzonych przez dietetyka klinicznego lub dietetyka stacjonarnego.
 2. Użytkownikiem Usług Płatnych może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała w całości treść niniejszego Regulaminu. Dodatkowo osoba wykupująca dostęp do Usług Płatnych musi być świadoma swojego stanu zdrowia, czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy konsultowała swój stan zdrowia z lekarzem, który nie wykrył żadnych przeciwwskazań do stosowania restrykcyjne diety (IPD), wraz z odpowiednią suplementacją (IPS) oraz wykonywania ćwiczeń fizycznych (IPT).
 3. Użytkownikiem Usług Płatnych (IPD, IPS) nie mogą być kobiety w ciąży oraz osoby posiadające następujące choroby:
  • a) zaburzenia odżywiania (m.in. bulimia, anoreksja);
  • b) cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2 leczona pompą insulinową lub insuliną w iniekcjach;
  • c) ciężka postać IBS (syndrom jelita drażliwego), wymagająca stosowania bardzo restrykcyjnej diety;
  • d) nieswoiste choroby zapalne jelit w fazie zaostrzenia (WZJG i choroba Leśniowskiego-Crohna);
  • e) zapalenie trzustki w fazie ostrej;
  • f) choroby onkologiczne w trakcie leczenia;
  • g) niewydolność nerek, choroby nerek wymagające dializoterapii;
  • h) marskość wątroby;
  • i) choroby neurodegeneracyjne (m.in. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona);
  • j) zaburzenia natury psychicznej, zwłaszcza dające objawy somatyczne;
  • k) jednostki chorobowe/schorzenia, które w opinii dietetyka klinicznego uniemożliwiają realizację usługi.

  Użytkownikiem Usług Płatnych (IPT, IPS) nie mogą być osoby posiadające choroby:

  • a) dławica piersiowa, po przebytej resekcji płuc;
  • b) tętniaki, wady serca, przebyte zawały serca;
  • c) epilepsja, polineuropatie, po przebytych udarach/wylewach, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne;
  • d) reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa, rwa kulszowa (w zaostrzeniu);
  • e) borelioza, toczeń;
  • f) choroby onkologiczne w trakcie leczenia;
  • g) cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2 leczona pompą insulinową lub insuliną w iniekcjach;
  • h) choroby neurodegeneracyjne (m.in. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona);
  • i) zaburzenia natury psychicznej, zwłaszcza dające objawy somatyczne;

  oraz kobiety w ciąży, karmiące piersią, osoby odbywające rehabilitację oraz osoby z jednostkami chorobowymi/schorzeniami, które w opinii trenera uniemożliwiają realizację usługi.

 4. Eksperci w przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości dotyczących stanu zdrowia Użytkownika Usług Płatnych, który mógłby mieć wpływ na przebieg planu dietetycznego i treningowego Użytkownika Usług Płatnych, mając na względzie ochronę zdrowia Użytkownika Usług Płatnych, mogą uzależnić wykonanie usługi od uprzedniego przedłożenia przez Użytkownika Usług Płatnych zaświadczenia o braku przeciwwskazań do stosowania planu dietetycznego i treningowego, wystawionego przez właściwego lekarza specjalistę. W przypadku nieprzedłożenia zaświadczenia w uzgodnionym terminie Administrator Usług Płatnych rości sobie prawo do odmowy stworzenia planu dla Użytkownika Usług Płatnych i zwrotu uiszczonego przez Użytkownika Usług Płatnych wynagrodzenia, tj. prawo do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn dot. Użytkownika Usług Płatnych.
 5. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż oczekiwane efekty, jakie ma przynieść korzystanie z Usług Płatnych, mogą nie zostać osiągnięte z powodu nieodpowiedniego wykonywania ćwiczeń (IPT) oraz niestosowania się do wszystkich zaleceń planów żywieniowych (IPD) i suplementacyjnych (IPS).
 6. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż w przypadku Usługi Płatnej IPT możliwe jest wystąpienie schorzeń bądź urazów, które są niezależne od Administratora Usług Płatnych, a wynikające z przeciążenia organizmu bądź wrodzonej wady Użytkownika Usług Płatnych. Administrator Usług Płatnych rekomenduje, aby zminimalizować ryzyko kontuzji, korzystać regularnie z konsultacji medycznych. Dodatkowo w razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności wykonywania konkretnego ćwiczenia Administrator Usługi Płatnej sugeruje skorzystanie z konsultacji certyfikowanego trenera. W przypadku IPT Użytkownik Usługi Płatnej przed rozpoczęciem korzystania z IPT ma obowiązek poinformować Administratora Usługi Płatnej o problemach zdrowotnych, w tym schorzeniach, urazach, wadach wrodzonych oraz kontuzjach. Administrator usług płatnych udziela jedynie zaleceń i wskazówek dotyczących żywienia i treningu oraz suplementacji, i nie jest on odpowiedzialny za ewentualne występowanie efektów ubocznych z wykonywania i stosowania się do rzeczonych zaleceń
 7. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż w przypadku Usługi Płatnej IPD, IPT oraz IPS konieczne jest poinformowanie Administratora Usług Płatnych o:
  • a. alergiach Użytkownika Usług Płatnych
  • b. nieprzyswajania produktów bądź grupy produktów przez Użytkownika Usług Płatnych
  • c. zaleceniach lekarskich bądź dietetycznych co do określonych produktów bądź grupy produktów przez Użytkownika Usług Płatnych
  • d. aktualnym stanie zdrowia i stosowanych lekach przez Użytkownika Usług Płatnych.
 8. Administrator Usług Płatnych zastrzega, iż suplementacja środkami innymi niż dopuszczone do obrotu i dozwolone do samodzielnego stosowania przez Prawo Farmaceutyczne zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku nie będzie brana pod uwagę w trakcie opracowywania planów dietetycznych oraz treningowych. Administrator Usług Płatnych nie jest też odpowiedzialny za ewentualne efekty uboczne, które mogą wynikać z samodzielnego stosowania tychże substancji w trakcie realizacji otrzymanych planów.
 9. Wszelkie materiały udostępniane Użytkownikom Usług Płatnych w ramach poszczególnych Usług Płatnych stanowią własność Administratora Usług Płatnych i są objęte ochroną, która wynika z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykupienie Abonamentu Usługi Płatnej nie stanowi zawarcia, ani nie jest podstawą do roszczenia o zawarcie umowy o przeniesieniu na Użytkownika Usług Płatnych wyżej wymienionych majątkowych praw autorskich zarówno w części, jak i całości.
 10. Administrator Usług Płatnych zastrzega, iż w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych bądź wystąpienia problemów w transmisji danych dostęp do Serwisu Usług Płatnych może być ograniczony, a nawet niemożliwy. Administrator Usług Płatnych oświadcza, iż w przypadku wystąpienia w/w problemów dołoży wszelkich starań, aby ograniczenia były jak najrzadsze oraz jak najkrótsze.
 11. Do opłaconych usług w pełnym wymiarze Użytkownik Usług Płatnych ma dostęp w trakcie trwania abonamentu.
 12. W trakcie trwania usługi Użytkownik ma wgląd do historii planów do 30 dni wstecz, a po zakończeniu – 30 dni od dnia bieżącego niezależnie od daty zakończenia planu. Po tym czasie Użytkownik nie będzie miał możliwości przeglądania historii swojego konta.
 13. Dokonywanie modyfikacji w obrębie planów dietetycznych przez Użytkownika Usług Płatnych umożliwia się trzy razy w ciągu trwania abonamentu Usługi Płatnej.
 14. W trakcie korzystania z Usług Płatnych Użytkownicy zobowiązani są do podania swoich oczekiwań, określonych jako cel korzystania z Usług Płatnych. Administrator Usług Płatnych zastrzega sobie prawo do modyfikacji celów określonych przez Użytkownika po przeanalizowaniu danych Użytkownika wprowadzanych przez niego do Serwisu.
 15. Do opracowania nowych planów dietetycznych, treningowych i suplementacyjnych niezbędne jest uzupełnienie aktualnych pomiarów i/lub podanie aktualnych informacji dotyczących dotychczasowej realizacji założeń.

III. Zamówienia, realizacja zamówień oraz odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik Usług Płatnych za pośrednictwem Serwisu Usług Płatnych może zamówić Usługę Płatną, która będzie aktywna przez liczbę dni zgodną z wybranym Abonamentem Usługi Płatnej.
 2. Przez cały okres trwania Usługi Płatnej, Użytkownik Usługi Płatnej posiada za pośrednictwem Serwisu Usług Płatnych dostęp do wybranych komponentów Serwisu Usług Płatnych, określonych wybranym Abonamentem Usługi Płatnej.
 3. Przez cały okres trwania Usługi Płatnej, Użytkownik Usługi Płatnej zezwala Administratorowi Usług Płatnych na przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości SMS informacji dotyczących stosowania i/lub wykonywania Usługi Płatnej.
 4. Umowa pomiędzy Użytkownikiem Usługi Płatnej a Administratorem Usługi Płatnej zostaje zawarta niezwłocznie po wyborze Usługi bądź Usług Płatnych, określeniu długości Abonamentu Usług Płatnych oraz naciśnięciu przycisku ‘KUP TERAZ’,  Zawarcie umowy zostaje niezwłocznie potwierdzone przesłaniem na adres poczty elektronicznej który podał w formularzu Użytkownika Usługi Płatnej stosownego potwierdzenia.
 5. Użytkownikowi Usług Płatnych po zaksięgowaniu płatności wynikającej z umowy z Administratorem Usług Płatnych, na kwotę odpowiadającą wartości wybranego Abonamentu Usługi Płatnej, udziela się dostępu do Usług Płatnych oraz ankiet. Po uzupełnieniu i wysłaniu ankiet do ekspertów, Administrator Usług Płatnych w terminie 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin, licząc dni robocze, udzieli dostępu do indywidualnie przygotowanego przez ekspertów zamówienia. W wyjątkowych okolicznościach, okresach świątecznych, zamówienie może zostać zrealizowane najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych.
 6. Administrator Usług Płatnych jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Usług Płatnych. W takim przypadku Użytkownikowi Usług Płatnych nie przysługuje zwrot środków od części Umowy już wykonanej przez Administratora Usług Płatnych.
 7. W razie nie uczynienia przez Użytkownika Usług Płatnych zadość obowiązkom informacyjnym co do jego stanu zdrowia (również w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą), w razie rozwiązania Umowy z tej przyczyny Użytkownikowi Usług Płatnych nie przysługuje zwrot środków pieniężnych przekazanych Administratorowi Usług Płatnych w wykonaniu zawartej Umowy.
 8. W razie podania przez Użytkownika Usług Płatnych niezgodnych z prawdą informacji dotyczących jego aktualnego stanu zdrowia lub stosowanych leków (lit. B pkt. 2 ust. 6 lit. d), Administrator Usług Płatnych ma prawo zablokować dostęp Użytkownika Usług Płatnych do Usług Płatnych, jeżeli uzna, że dalsze korzystanie z Usług Płatnych może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Użytkownika Usług Płatnych.
 9. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, że jest możliwe udostępnienie Usług Płatnych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 10. Udostępnienie Usług Płatnych w postaci IPT IPS i IPD poprzez umożliwienie zapoznania się z treściami cyfrowymi przez Użytkownika jest równoznaczne z wykonaniem Umowy przez Administratora Usług Płatnych.
 11. Użytkownik wykorzystując dostęp do Usług Płatnych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, robi to na swoje życzenie.
 12. Administrator Usług Płatnych wskazuje, że w przypadku wskazanym w pkt. 8 Użytkownik traci możliwość odstąpienia od Umowy jako konsument zgodnie z art. 38 pkt 1) i pkt 13) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 13. W przypadku gdy wskutek zdarzeń przewidzianych w Regulaminie lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa dojdzie do następujących sytuacji:
  • 1) tylko część usługi jest z możliwa do wykonania na rzecz Użytkownika Usług Płatnych, lub
  • 2) nastąpi zmiana zamówionego pakietu, powodując tym samym obniżenie uprzednio ustalonego wynagrodzenia należnego Administratorowi Usług Płatnych

  wynagrodzenie Administratora Usług Płatnych ulega pomniejszeniu o różnicę między ostatecznie zamówioną usługą a pierwotnie zamówioną usługą; o ile inaczej nie stanowi Regulamin lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 14. Zasady wskazane w pkt. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy dojdzie do podwyższenia wynagrodzenia należnego Administratorowi Usług Płatnych, w takim przypadku Administrator Usług Płatnych jest uprawniony do wstrzymania się z wykonaniem usługi płatnej do czasu uiszczenia należnej dodatkowej kwoty wynagrodzenia.
 15. Jednorazowo przygotowany Indywidualny Plan Treningowy obowiązuje przez okres 31 dni. W przypadku Usług Płatnych wykupionych na okres 3, 6 lub 12 miesięcy Indywidualny Plan Treningowy jest aktualizowany po upływie każdych 31 dni, z wykluczeniem dni gratisowych, i zakłada progresję dla Użytkownika Usług Płatnych. Przygotowane Indywidualne Plany Treningowe opierają się na treningu siłowym z obciążeniem zewnętrznym lub z masą własnego ciała. Usługi Płatne wykupione na okres jednego miesiąca uwzględniają realizację 2–4 jednostek treningowych tygodniowo w zależności od możliwości czasowych Użytkownika Usług Płatnych oraz jego celu. W czasie obowiązywania Indywidualnego Planu Treningowego jego całkowita zmiana nie jest możliwa, jednak w uzasadnionych przypadkach zmodyfikowane mogą zostać jego wybrane części.

IV. Płatności

 1. Kwota Abonamentu Usługi Płatnej jest kwotą brutto, a Administrator Usług Płatnych nie dolicza żadnych dodatkowych opłat. Kwota ta obejmuje wszelkie czynności po stronie Administratora Usług Płatnych koniecznych do udostępnienia Użytkownikowi Usług Płatnych wybranej Usługi Płatnej.
 2. W celu otrzymania faktury za usługę świadczoną przez Administratora Usług Płatnych na rzecz Użytkownika Usług Płatnych, Użytkownik Usług Płatnych powinien w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy poinformować jednym z wybranych przez Użytkownika Usług Płatnych kanałem kontaktowym Administratora Usług Płatnych o chęci jej uzyskania. Do poprawnego przygotowania faktury Użytkownik Usług Płatnych musi udostępnić Administratorowi Usług Płatnych niezbędne dane do wystawienia faktury.
 3. Za zamówione usługi mogą Państwo zapłacić następującymi metodami:
  • a) Płatność przelewem tradycyjnym lub płatność poprzez system DotPay Płatności Online na rachunek bankowy:
   PKO SA: 95 1020 4405 0000 2502 0593 0252

   Kod BIC (Swift): WBKPPLPP

   ZIF sp. z o. o. sp. k.
   ul. Królowej Jadwigi 86, 30-212 Kraków

  • b)